اینجانب بهنام دهقان فرغ التحصیل کارشناسی رشته کامپیوترو کارشناسی ارشد طراحی و تولید نرم افزار

و مشاوره فناوری و اطلاعات میباشم